Najbliższe zawody

Wsparcie finansowe

Program szkoleniowo-sportowy w roku 2017 realizowany jest przy wsparciu finansowym budżetu miasta Kalisza.

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Regulamin klubu

zgłoś problem

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu (w skrócie KSS LOK) działa na podstawie statutu Ligi Obrony Kraju oraz Prawa o Stowarzyszeniach.

§ 2

Regulamin niniejszy stanowi uzupełnienie w/wym. przepisów i reguluje całokształt zagadnień dotyczących działalności KSS LOK i obowiązuje wszystkich członków bez względu na pełnione w nim funkcje.

§ 3

Terenem działania KSS LOK jest miasto Kalisz i powiat kaliski. Jego członkami mogą być jednak osoby spoza miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Siedzibą i adresem Klubu jest m. Kalisz ul. Rzemielnicza 6.

§ 4

KSS LOK jest częcią składową Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu. Władze KSS LOK podlegają ZR LOK i RKR LOK w Kaliszu.

§ 5

KSS LOK zrzeszony jest w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego z przynależnością do Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu oraz do Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem podstawowych przepisów niniejszego regulaminu stanowi Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna.

ROZDZIAŁ II

Cele działania KSS LOK

§ 7

KSS LOK jako podstawowa jednostka organizacyjna LOK prowadzi działalność społeczno-wychowawczą, organizacyjną i sportowo-szkoleniową.

§ 8

Cel KSS LOK

a/ popularyzacja sportu strzeleckiego na terenie m. Kalisza,
b/ rozwijanie masowej działalności sportowej, mającej znaczenie dla obronności kraju,
c/ prowadzenie wyczynowej formy uprawiania strzelectwa sportowego.

§ 9

Cele określone w § 8 realizuje poprzez:

a/ organizację masowych imprez strzeleckich na terenie m. Kalisza i powiatu kaliskiego,
b/ masowe szkolenie strzeleckie dzieci, młodzieży oraz członków Klubu,
c/ współudział w organizacji zawodów strzeleckich LOK w mieście i powiecie kaliskim,
d/ prowadzenie cyklicznych treningów dla zawodników Klubu oraz udział w zawodach strzeleckich wszystkich szczebli,
e/ współpraca z innymi organizacjami strzeleckimi, zwłaszcza z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie KSS LOK – ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkostwo w KSS LOK jest dobrowolne i nabywa się je z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd KSS LOK i wydania legitymacji członkowskiej.

§ 11

Członkowie dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków honorowych,
c/ członków wspierających.

§ 12

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, nie pozbawieni praw publicznych, podporządkowujący się postanowieniom statutu LOK i niniejszego regulaminu, bez względu na wiek.

§ 13

Członkiem Honorowym może być członek Klubu o szczególnych zasługach, a tytuł ten nadaje Walne Zebranie KSS LOK (nie więcej jednak niż 1 osoba w roku). Członek honorowy KSS LOK jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

Członkiem wspierającym KSS LOK może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia statutu LOK i niniejszego regulaminu, oraz wywiązująca się z deklarowanych zobowiązań na rzecz Klubu.

§ 15

Członkowie KSS LOK mają prawo:
a/ wybierać i być wybieranym do władz KSS LOK,
b/ uczestniczyć w walnych zebraniach członków KSS LOK,
c/ zgłaszać wnioski/postulaty do władz KSS LOK,
d/ odwoływać się do władz wyższych od uchwał i decyzji podjętych przez władze KSS LOK,
e/ nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować KSS LOK na zawodach sportowych i innych imprezach,
f/ korzystać ze sprzętu i urządzeń KSS LOK na zasadach określonych przez Zarząd KSS LOK,
g/ ubiegać się o zakup własnej broni małokalibrowej, centralnego zapłonu lub śrutowej, na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 16

Członkowie KSS LOK mają obowiązek:
a/ przestrzegać postanowień statutu LOK i niniejszego regulaminu oraz uchwał Walnego Zebrania KSS LOK,
b/ brać czynny udział w pracach Klubu,
c/ propagować i wspierać zadania KSS LOK,
d/ regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie KSS LOK.

§ 17

Członkowie KSS LOK mogą być wyróżniani i nagradzani za aktywny udział w realizacji zadań klubowych lub osiągnięcia sportowe.

§ 18

Wobec członków KSS LOK, którzy nie wypełniają obowiązków ujętych w niniejszym regulaminie i statucie LOK, Zarząd KSS LOK może zastosować następujące środki:
a/ upomnienie,
b/ nagana,
c/ wykluczenie z KSS LOK,
d/ inne kary ustanowione przez Walne Zebranie KSS LOK.

§ 19

Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do władz KSS LOK,
b/ śmierci członka,
c/ pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu,
d/ wykluczenia z KSS LOK, bądź działania na szkodę organizacji LOK,
e/ skreślenia z listy członków przez Zarząd KSS LOK z powodu nieuregulowania składek członkowskich w ustalonym terminie,
f/ w przypadku osób posiadających własną broń do celów sportowych, utrata praw członkowskich równoznaczna jest z poinformowaniem o tym organu wydającego pozwolenie na posiadanie broni.

§ 20

Członkowie KSS LOK mogą być:
a/ zawodnikami grupy wyczynowej i młodzieżowej,
b/ zawodnikami grupy powszechnej,
c/ sędziami strzelectwa sportowego,
d/ instruktorami / trenerami,
e/ sympatykami.

§ 21

KSS LOK BURSZTYN honoruje ponadto osoby nie będące członkami Klubu w uznaniu zasług godnością PRZYJACIEL KSS LOK BURSZTYN w KALISZU.

§ 22

Zawodnicy mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych i bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzących zajęcia,
b/ dbać o powierzoną broń i sprzęt strzelecki,
c/ bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią,
d/ posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami,
e/ uczestniczyć w zawodach, zgodnie z decyzjami Zarządu KSS LOK.

§ 23

Zawodnicy grupy powszechnej mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ korzystać z broni, bazy i sprzętu KSS LOK, uczestniczyć w treningach i imprezach strzeleckich organizowanych przez KSS LOK,
b/ po upływie rocznego stażu członkowskiego mogą ubiegać się o zakup broni małokalibrowej, centralnego zapłonu lub śrutowej do celów sportowych,
c/ bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią, zapewnić właściwe warunki jej przechowywania oraz stosować się do postanowień wynikających z Ustawy o broni i amunicji,
d/ każdego roku uczestniczyć w imprezach strzeleckich KSS LOK oraz conajmniej w 4 zawodach PZSS lub WZSS.
e/ pilne informowanie KSS LOK o zakupie lub zmianach w zakresie posiadanej broni własnej,
f/ nie wywiązywanie się z powyższych obowiązków oraz nieterminowe opłacanie składek członkowskich stanowi podstawę do nakładania kar dodatkowych:
– żółta kartka – ostrzeżenie,
– zielona kartka – kara finansowa (100 zł),
– czerwona kartka – wykluczenie z KSS LOK.

§ 24

Sędziowie strzelectwa sportowego mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ sędziować zawody strzeleckie organizowane przez KSS LOK,
b/ sędziować inne zawody strzeleckie zlecone przez KSS LOK,
c/ nieodpłatnie sędziować mistrzostwa KSS LOK.

§ 25

Instruktorzy / trenerzy mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ pobierania z magazynu KSS LOK broni i amunicji,
b/ systematycznego prowadzenia treningów strzeleckich,
c/ prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
d/ bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.

§ 26

Sympatycy korzystają z praw określonych we wcześniejszych postanowieniach oraz realizują polecenia władz KSS LOK.

ROZDZIAŁ IV

Władze KSS LOK

§ 27

Walne Zebranie KSS LOK stanowi najwyższą władzę Klubu. Jest zwoływane każdego roku jako zebranie sprawozdawcze oraz co 5 lat jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze KSS LOK.
Do jego kompetencji należy:
a/ uchwalanie programów działania KSS LOK,
b/ rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu KSS LOK i KR KSS LOK,
c/ podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich i przeznaczenia środków finansowych,
d/ zatwierdzanie i dokonywanie zmian w składzie władz KSS LOK,
e/ w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonuje tajnego wyboru:
– bezpośrednio Prezesa KSS LOK,
– Zarządu KSS LOK w składzie 8 osób,
– Komisji Rewizyjnej KSS LOK w składzie 3 osób,
– delegatów na rejonowe zebranie LOK oraz WZSS – w trybie jawnym,
f/ podejmuje uchwały dotyczące działania KSS LOK.

§ 28

W okresie między walnymi zebraniami członków władzę sprawuje Zarząd KSS LOK, do którego kompetencji należy:
a/ planowanie działalności KSS LOK, opracowywanie sprawozdań dla władz wyższego szczebla,
b/ popularyzacja celów i zadań LOK,
c/ gospodarowanie majątkiem i funduszami Klubu oraz ustalanie rocznych preliminarzy KSS LOK,
d/ podejmuje uchwały w zakresie:
– wyróżniania i karania członków KSS LOK,
– nadawania godności Członka Honorowego oraz Przyjaciela KSS LOK,
– zwołania walnego zebrania członków KSS LOK,
– innych decyzji zgodnych ze statutem LOK.
Zarząd KSS LOK wyłania ze swego składu:
– wiceprezesa ds. organizacyjnych,
– wiceprezesa ds. szkoleniowych
– sekretarza,
– skarbnika.
Posiedzenia Zarządu KSS LOK winny odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 29

Organem kontrolnym w okresie między walnymi zebraniami jest Komisja Rewizyjna KSS LOK, do której kompetencji należy:
a/ kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej KSS LOK oraz realizacji składek członkowskich,
b/ opracowywanie sprawozdań na walne zebranie KSS LOK oraz wniosków o udzielenie absolutorium na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
c/ w sprawowaniu swych funkcji kieruje się uchwałami i wytycznymi wyższych władz oraz walnego zebrania KSS LOK,
d/ uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu KSS LOK z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna KSS LOK wybiera ze swego grona:
– przewodniczącego,
– z-cę przewodniczącego,
– sekretarza.
Posiedzenia KR KSS LOK odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 30

Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych członków władz KSS LOK stanowią odrębne postanowienia.

ROZDZIAŁ V

Majątek KSS LOK

§ 31

Na majątek KSS LOK składają się:
a/ rzeczy ruchome w postaci posiadanej broni i sprzętu,
b/ wpływy z tytułu składek członkowskich,
c/ wpływy z organizacji zawodów, szkoleń, itp.
d/ dotacje władz samorządowych, państwowych oraz sponsorów KSS LOK,
e/ inne wpływy.

§ 32

KSS LOK sprawuje zwykły zarząd majątkiem, obejmujący użytkowanie zgodne z przeznaczeniem nieruchomego, konserwację, naprawy główne i bieżące.

§ 33

Dochody z własnej działalności KSS LOK mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe KSS LOK. Wszelka działalność członków wynikająca z ich przynależności do KSS LOK oraz pełnionych funkcji ma charakter społeczny. W zakresie prowadzonego szkolenia młodzieży Zarząd może wypłacać wynagrodzenie członkom oraz osobom spoza Klubu, w ramach zawartych umów.

§ 34

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu KSS LOK ponoszą członkowie, tak w zakresie materialnym jak i dyscyplinarnym.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 35

KSS LOK używa znaku klubowego.

§ 36

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków
KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu

Kalisz, dnia 25 marca 2010 roku.