Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

2. Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju w Kaliszu

 1967 – 1975

Utworzenie administracyjnych form obrony cywilnej i przejęcie szkolenia oddziałów samoobrony, zmieniło cele i zadania Ligi Obrony Kraju, ukierunkowując je głównie na działalność sportową.
V Krajowy Zjazd LOK zobowiązał instancje LOK do tworzenia klubów strzeleckich LOK i w myśl tych zaleceń w dniu 22 kwietnia 1967 roku zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportów Ogólnowojskowych LO przyjęło nazwę Klub Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju w Kaliszu. Siedzibą Klubu jak i Zarządu Powiatowego LOK był lokal przy ul. Parczewskiego (później na ul. Mariańskiej 3) i od 1971 roku al. Wolności 3, a pracownikami etatowymi ZP LOK odpowiedzialnymi za działalność sportową byli: Władysław Dębowski, Leonard Filipek, Jerzy Kowalczyk, Zenon Kłopotek oraz w latach siedemdziesiatych Stanisław Majtas i Krzysztof Grzesiak.
Wybrano nowy skład Zarządu; Feliks Pietkiewicz (Prezes), Roman Ostenda (Wiceprezes), Władysław Dębowski (Sekretarz), Leonard Filipek (Kierownik Szkolenia) oraz Zbigniew Musisz i Eugeniusz Miśkiewicz (Członkowie Zarządu) oraz Komisji Rewizyjnej – Kazimierz Kasprzak (Przewodniczący) oraz Marian Dulski i Wacław Wojciechowski (członkowie).
Obok wymienionych członków władz w okresie tym aktywnie działali również jako sędziowie, instruktorzy i zawodnicy; Zenon Kłopotek, Edward Blesmanowicz, Urszula Wysocka, Teresa Witczak, Jan Kaźmierczak, Andrzej Tomczak, Barbara Woźniak, Józef Mruk, Józef Janicki, Czesław Bębel, Stanisław Tomczak, Janusz Paś, Wojciech Tomalak, Marian Litwicki.
KSS LOK zarejestrowany został w Okręgowym Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, uczestnicząc w organizowanych imprezach okręgowych, głównie w kategorii seniorów w broni długiej i krótkiej.
Podstawową bazą szkoleniowo-sportową była w dalszym ciągu strzelnica w Kościelnej Wsi, którą opiekował się mieszkający tam Mieczysław Szymkowiak (emerytowany podoficer LWP). Z uwagi jednak na fakt znacznego jej oddalenia od miasta i kłopotów związanych z przewozem sprzętu i osób był powodem rezygnacji z ambitnych zamierzeń szkoleniowych.
Obok małokalibrowej broni sportowej pojawia się w tym czasie również broń pneumatyczna, jednak z uwagi na swą niską jakość (Łucznik i prod. czeskiej) nadawała się jedynie do prowadzenia masowych imprez. W tym czasie treningi prowadzono w prowizorycznych warunkach – sala TKKF, siedziba ZP LOK czy OSM LOK przy ul. Kordeckiego, nie pozwalały na osiąganie znaczącego poziomu sportowego zawodników.
W latach siedemdziesiątych przedmiotem szczególnej troski KSS LOK była wspólna inicjatywa Zarządu Powiatowego LOK i Powiatowej Rady Łowieckiej, odbudowy strzelnicy sportowej w lesie w m. Wolica k/Kalisza. Zarząd kierował czynami społecznymi członków klubu, nakładając obowiązek udziału w tym przedsięwzięciu – każdy członek 8 godz. pracy społecznej bądź 10 zł za godz. Efektem tych prac było wykonanie pod koniec lat siedemdziesiątych 9-cio stanowiskowej osi 100 metrowej (przy wydatnej pomocy zakładów pracy, aktywu LOK oraz młodzieży szkolnej miasta i powiatu kaliskiego).
Działalność sportową obejmowały: przygotowanie do Jesiennych Zawodów Strzeleckich Ziemi Kaliskiej, reprezentowanie powiatowej organizacji w imprezach kalendarza Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu oraz całkowite przejęcie organizacji imprez strzeleckich w powiecie kaliskim. Istotną rolę odgrywały zawody klubowe, rozgrywane w różnych formach, ewoluując do ustanowienia tytułu Mistrza Klubu w roku 1974 na podstawie wyników z 4 zawodów w broni sportowej.
W roku 1973 zainaugurowano we współpracy z MKKFiT w Kaliszu szkolenie młodzieży do Igrzysk Młodzieży wykorzystując istniejącą bazę i prowadząc 20 osobową grupę (szkolenie i treningi prowadzili; Andrzej Tomczak, Roman Ostenda, Feliks Pietkiewicz, Czesław Bębel i Władysław Dębowski). Obok działalności strzeleckiej klub zaangażowany był również w organizację Spartakiad Kościuszkowskich oraz udział reprezentacji powiatu kaliskiego w trzystopniowej lidze województwa poznańskiego – plasując się w lidze B. W tych masowych imprezach brało udział w 1969 roku – 5.000 osób, natomiast w różnorodnych zawodach strzeleckich – 2.619.
Celem zabezpieczenia kadr instruktorsko-sędziowskich w roku 1968 zorganizowano kurs kandydatów na sędziów strzelectwa sportowego (poprzez OZSS w Poznaniu) i zakończono go w 1969 roku a uprawnienia zdobyło 21 osób. Drugi kurs przeprowadzono w 1974 roku i ukończyło go 19 osób, w tym również działacze LOK spoza klubu. W tym też roku powołano powiatowe kolegium sędziów strzelectwa sportowego, którego przewodniczącym został Władysław Dębowski.
Stan członków klubu w latach 1967 – 1975 obejmował od 40 do blisko 70 osób i był wyznacznikiem prowadzonej działalności. Przedstawiał się on w poszczególnych latach: 1967 – 40 (nowoprzyjętych 4 ), 1968 – 42 (18), 1969 – 38 (0), 1970 – 45 (8), 1971 – 46 (18), 1972 – 50 (29), 1973 – 65 (32), 1974 – 70 (48), 1975 – 70 (37).
Pewien wpływ na stan członków miała też obowiązkowa przynależność do osób posiadających broń sportową i pneumatyczną, lecz większa ich część nie brała udziału w codziennej pracy klubu. Rokrocznie stan członków był weryfikowany (głownie z powodu nie opłacania składek członkowskich).
Ze stanem członków związane były nierozerwalnie fundusze klubu, pochodzące głownie ze składek członkowskich oraz darowizn. Wysokość składek określały zebrania ogólne członków – lecz ich egzekwowanie natrafiało na duże trudności. W latach 1962 – 1972 fundusze znajdowały się na koncie Zarządu Powiatowego LOK a od 1972 roku na własnej książeczce oszczędnościowej PKO i upoważnionymi do dysponowania byli członkowie kierownictwa Zarządu Klubu. Mając na uwadze, że od swego powstania klub mógł liczyć jedynie na własne środki – Zarząd poszukiwał innych źródeł finansowych. Jednym z nich były dochody z organizowanych imprez strzeleckich (w tym z Jesiennych Zawodów Strzeleckich) oraz z powstałych z inicjatywy Kazimierza Kasprzaka przewoźnych strzelnic pneumatycznych na terenie Kalisza. Pierwszą otworzył Kazimierz Szymczak na Wale Staromiejskim (później Henryk Sarnikowski i Henryk Grzęda) ale dochody z tego przedsięwzięcia przejął ZP LOK wspierając tylko sporadycznie działalność KSS LOK. Wysokość środków własnych miała bardzo ograniczony wymiar, pozwalający w tym okresie obok nagród na zawody, zakupić jedynie dresy i torby dla zawodników oraz lunety strzeleckie.
W latach siedemdziesiątych do dyspozycji klubu była nowocześniejsza broń – karabinki standard Vostock SM2, pistolety sportoweMargolin, pistolety dowolne Drullov oraz pierwsze egzemplarze karabinków pneumatycznych Haenel 312 otrzymane z ZW LOK w Poznaniu. Poprawiło się również zaopatrzenie w amunicję sportową i pneumatyczną, jednak w stopniu niewystarczającym, zmuszając do jej zakupu w sklepach Jedności Łowieckiej.
W roku 1972 wprowadzono międzypowiatowe zawody strzeleckie z broni pneumatycznej (korespondencyjne mistrzostwa woj. poznańskiego) a 4 osobowa reprezentacja klubu zajmowała;
1972 rok – Jarocin – I m-ce, 1973 rok – Pleszew – II m-ce, 1974 rok – Ostrów Wlkp. – II m-ce 1975 rok – Kalisz – I m-ce.
Wybrany w 1967 roku Zarząd ustalił tryb działania poprzez comiesięczne swe zebrania oraz kwartalne zebrania ogólne członków, jednak po krótkim czasie odstąpiono od tej reguły zwołując zebrania zarządu według potrzeb do kwartalnych posiedzeń, natomiast zebrania ogólne raz w roku (a od 1972 roku jako podsumowanie sezonu). Obok spraw organizacyjnych Zarząd podejmował próby organizacji imprez towarzyskich jak biwak rodzinny na strzelnicy w Kościelnej Wsi (1968 rok) czy zabawa sylwestrowa – klub wodny (1972 rok), które nie dochodziły do skutku z uwagi na małe zainteresowanie członków. Pozostała więc forma honorowania członkiń klubu czekoladami okazji Dnia Kobiet oraz udane rodzinne zawody strzeleckie na strzelnicy w Kościelnej Wsi (1975 rok).
W omawianym okresie klub współpracował z Miejskim Komitetem Kultury Fizycznej i Turystyki – Józefem Golą, oraz organizacjami LZS, ORMO, SKP czy START i reprezentanci kluby występowali również w barwach tych organizacji na zawodach strzeleckich.
Wydatnej pomocy udzielał klubowi Zarząd Powiatowy LOK (w skład którego wchodził Feliks Pietkiewicz i Władysław Dębowski) oraz Kierownik Ośrodka Szkolenia Motorowego LOK – Zygmunt Włodarczyk, zwłaszcza w zakresie umożliwiania odbycia treningów strzeleckich oraz w miarę potrzeb również w transporcie broni i sprzętu (instruktor Stanisław Rutkowski).


Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]