Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

1996 – 2005
Logo okolicznościowe obchodów 50-lecia KSS

Dziesięcioletni okres charakteryzował się dynamicznymi zmianami w działalności Klubu tak w zakresie organizacyjnym jak i sportowym. Rozszerzony zakres sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży o grupę młodziczek i młodzików spowodowało zwiększenie zakresu szkolenia o tą grupę i objęcie szkoleniem sportowym dzieci w wieku 13-14 lat. Efektem były znaczące sukcesy sportowe, które zadecydowały także o poziomie sportowym Klubu. Właśnie w tej dekadzie pojawili się w Klubie: Piotr i Robert Niziołkowie, Krzysztof Boczek, Aleksandra i Marcin Majtasowie, Anna Molka, Magdalena Piekarska, Magdalena Łysenko, Katarzyna Podolska i wielu innych.
Wspomniany system ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży, obejmujący sportową rywalizację w dyscyplinach olimpijskich z określoną punktacją do klasyfikacji międzyklubowej, międzygminnej, czy międzywojewódzkiej i przeznaczone na ten cel czytelne dotacje państwowe i samorządowe, spowodował ukierunkowanie systemu szkoleniowego i udział w tym współzawodnictwie obejmującym grupy szkoleniowe i główne imprezy:
– młodzików (13-14 lat) – Makroregionalne (później Międzywojewódzkie) Mistrzostwa Młodzików),
– juniorów młodszych (15-16 lat); Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
– juniorów (17-20 lat); Mistrzostwa Polski Juniorów,
– młodzieżowców (21-24 lata); Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
KSS LOK uzyskał jako jeden z pierwszych w kraju Licencję PZSS na uprawianie dyscyplin sportowych w tym współzawodnictwie (w roku 1995 pod numerem 8). W oparciu o bazę szkoleniową zajęcia prowadzili: Radosław Skurtys i Zbigniew Leń; strzelnica pneumatyczna ZSZ Nr 2 w Kaliszu, Edward Błotny; strzelnica pneumatyczna i kulowa ZSZ Nr 1 w Kaliszu i Stanisław Krawczyk; strzelnice kulowe: myśliwska; Wolica k/Kalisza oraz później strzelnica Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych. Rozszerzony zakres szkolenia wymagał powiększenia kadry szkoleniowej Klubu. Uprawnienia instruktorskie na wrocławskiej AWF uzyskali; Henryk Kubik i Krzysztof Grzesiak w 1998r., w łódzkiej AWF: Stanisław Tomczak, Sławomir Juraszek w 1999, natomiast latach następnych na poznańskiej AWF, Stanisław Majtas, Stanisław Krawczyk, Grzegorz Namysł, Zbigniew Leń, Marek Duda, którzy stanowili i stanowią kadrę szkoleniową klubu. Zajęcia szkoleniowe prowadzili od 2000r.; Krzysztof Grzesiak i Stanisław Krawczyk; ZSZ Nr 1 oraz Radosław Skurtys i Zbigniew Leń; ZSZ Nr 2 wspomagani przez grupę instruktorów strzelectwa LOK; Jerzego Sawczyna, Stanisława Cieślę, Dariusza Helmana, Józefa Lewandowskiego i innych.
W latach 1995-2003 następowały zmiany w podziale administracyjnym kraju oraz związane z tym zmiany w strukturach Ligi Obrony Kraju i sportu strzeleckiego. Likwidacja województwa kaliskiego z końcem 1998r. spowodowała organizacyjne podporządkowanie poprzez Zarząd Rejonowy LOK w Kaliszu Zarządowi Okręgowemu LOK w Poznaniu (od 2003r. Wielkopolskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK) oraz w strukturach PZSS z Łódzkiego Okręgowego Związku Strzeleckiego do Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Zakończył się tym samym okres bardzo ścisłej, konkretnej i wielopłaszczyznowej współpracy z ŁOZS, której efektem był rozwój działalności szkoleniowej i sportowej, a także zawiązane przyjaźnie, które do dnia dzisiejszego skłaniają do uczestnictwa w imprezach organizowanych przez ŁOZS i kluby mu podporządkowane.
Rok 1998 także był końcem owocnej współpracy z Wydziałem Kultury, Sztuki i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, który zapisał się konkretnymi efektami wsparcia finansowego, od tego roku funkcje te przejął Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, z którym współpraca i pomoc finansowa pozwala na realizację procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz prowadzenia Kaliskiej Kadry Młodzików w strzelectwie sportowym.
Wspomniane zmiany wiązały się także z przeniesieniem siedziby Klubu i obsadą etatową w Zarządzie Rejonowym LOK w Kaliszu. W latach 1995-1998 funkcję etatową pełniła Teresa Grodzińska, a w latach 1998-2003 siedziba klubu wspólna z ZR LOK w Kaliszu zlokalizowana była w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 1 (1998-2000) i przy ul. Szkolnej 5 (2000-2003). W tym też czasie obowiązki pracownika etatowego statutowego objął Sekretarz Klubu Krzysztof Grzesiak, który koordynował w zróżnicowanym wymiarze etatowym całokształt działalności organizacyjnej w ZR LOK do chwili obecnej.
W końcu lat dziewięćdziesiątych na działalności Klubu odcisnęła się długotrwała i ciężka choroba Prezesa Klubu Edwarda Błotnego, który do ostatnich swych chwil starał się prowadzić szkolenie klubowe jak i pracę Zarządu Klubu, a jego śmierć 30 grudnia 1999r. była wielką stratą dla klubu i sportu strzeleckiego w Kaliszu. Zarząd Klubu postanowił w końcowym okresie kadencji władz nie dokonywać wyboru Prezesa, powierzając kierowanie klubem wiceprezesowi Czesławowi Bęblowi. W dniu 11 marca 2000r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu, które przyjęło Program działania Klubu na lata 2000-2005 oraz dokonało wyboru władz klubu. Funkcję Prezesa Klubu powierzono Zbigniewowi Cholajdzie, Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu.
W skład Zarządu wybrano ponadto:
– Wiceprezesi Klubu; Czesław Bębel i Stanisław Majtas
– Sekretarz; Krzysztof Grzesiak
– Skarbnik; Henryk Kubik
– Członkowie Zarządu; Stanisław Krawczyk, Stanisław Tomczak, Ryszard Senkowski i Krzysztof Woźniak.
W czasie kadencji nastąpiły zmiany w składzie Zarządu; po zrezygnowaniu z funkcji Stanisława Tomczaka, do składu Zarządu dokooptowano Grzegorza Namysła (2001), a wobec jego rezygnacji do Zarządu wybrano Tomasza Kwintę (2003) powierzając mu funkcję I Wiceprezesa Klubu.
Wybrano także Komisję Rewizyjną Klubu w składzie:
– Przewodniczący; Stefan Kaziród
– Z-ca Przewodniczącego; Andrzej Witoński
– Sekretarz; Marian Waliszewski
Walne zebranie powołało też organy opiniujące Zarządu Klubu:
– radę zawodników
– radę grupy powszechnej
– klubowe kolegium sędziów strzelectwa sportowego:, ale w ciągu kadencji nie przejawiły one większej aktywności.
W przyjętym Programie działania na lata 2000-2005 postanowiono zwrócić główną uwagę na zagadnienia szkoleniowo-sportowe i rozszerzenie bazy w oparciu o Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Kaliszu. Na podstawie projektu Grzegorza Namysła przystąpiono w roku 2001 do adaptacji pomieszczeń składu na opał i dawnej kotłowni na 12-stanowiskową strzelnicę pneumatyczną, pomieszczenie klubowe oraz magazyn broni i rusznikarnię. Dzięki zaangażowaniu młodzieży szkolnej i klubowej, a przede wszystkim sponsorom, członkom klubu i sympatykom strzelectwa sportowego, obiekt o wartości kosztorysowej 200 000zł oddano do użytku 22.03.2002r., a otwarcia dokonał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego; Kazimierz Kościelny. Zakres wykorzystania i funkcjonowania strzelnicy określono w zawartym Porozumieniem o współpracy ZSZ Nr 1 i KSS LOK BURSZTYN.
Dla usprawnienia funkcjonowania działalności z dniem 2 listopada 2003r. przeniesiono do pomieszczenia klubowego; siedzibę klubu, a także biuro Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu; adres: ul. Rzemieślnicza 6 (wejście od ul. Przemysłowej). Dzięki pomocy życzliwych osób lokal umeblowano, wyposażając go w fax, ksero, sprzęt komputerowy itp. Siedziba klubu dzięki stałej trosce Krzysztofa Grzesiaka, Józefa Lewandowskiego, Stanisława Krawczyka, Jerzego Sawczyna czy Stanisława Cieśli była ustawicznie modernizowana i stanowi miejsce spotkań towarzyskich jak i innych imprez KSS LOK BURSZTYN i ZR LOK w Kaliszu.
Z uwagi na konieczność posiadania strzelnicy kulowej w procesie szkoleniowym wykorzystywano obiekty w ZSZ Nr 1 w Kaliszu i Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych oraz odpłatnie Polskiego Związku Łowieckiego w Wolicy k/Kalisza. Podejmowane próby wykonania własnego obiektu w Opatówku nie znalazły możliwości realizacji, a inicjatywa Krzysztofa Tułacza, by na prywatnym terenie w Starym Nakwasinie wybudować strzelnicę śrutowo-kulową, z przyczyn formalnych została przełożona na 2006 rok. Postanowiono dokonać gruntownej modernizacji strzelnicy 25 i 50 metrowej wg projektu Andrzeja Dziadka, który planowano wykonać w 2005r., jednak wobec zmian strukturalnych oświaty w 2005r. uległa ona likwidacji. Dzięki wyżej wymienionym czynnikom oraz trafności wyselekcjonowania uzdolnionej młodzieży i zaszczepieniu w nich nawyku systematycznego treningu; na sportowe efekty nie trzeba było długo czekać. Reprezentanci klubu uczestniczyli we wszystkich ważniejszych imprezach strzeleckich w kraju, w tym w imprezach w ramach sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży, uzyskując rokrocznie punkty dla miasta Kalisza województwa kaliskiego (obecnie wielkopolskiego).

Rok
Ilość punktów
1995
12
1996
26
1997
28
1998
22
1999
16
2000
19
2001
26
2002
27
2003
23
2004
21

Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]