Najbliższe zawody

26 Otwarte Mistrzostwa Południowej Wlkp. o puchar TASOMIX

Informacja

Klubowiczu

Zapisz się do naszego newslettera, a na adres email otrzymasz informacje o aktualnościach, najbliższych zawodach, zmianach. Będziesz wiedzieć o wszystkim w pierwszej kolejności.


Zarys historii

zgłoś problem

Znaczny rozrost szeregów członkowskich oraz stałe podnoszenie wyników sportowych wymagało zintensyfikowania pracy Zarządu Klubu, który dzięki zaangażowaniu i kolektywnej pracy potrafił skoordynować i zrealizować ambitne zamierzenia. Powrócono w latach 2001-2005 do organizacji każdego roku Walnych Zebrań Sprawozdawczych Klubu oraz spotkań towarzyskich po ich zakończeniu. W dniu 18 marca 2005r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KSS LOK w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kaliszu. Walne Zebranie dokonało wyboru nowych władz Klubu, wytyczyło Program działania KSS LOK BURSZTYN w Kaliszu na lata 2005-2010 oraz zaingurowało obchody 50-lecia Klubu. Znowelizowano także Regulamin Klubu i wybrano 15 delegatów na Rejonowy Zjazd LOK w Kaliszu.
W skład nowych władz weszli:
– Prezes Klubu; Zbigniew Cholajda
– Wiceprezesi Klubu; Tomasz Kwnta, Stanisław Majtas, Czesław Bębel
– Sekretarz; Krzysztof Grzesiak
– Skarbnik; Henryk Kubik
– Członkowie Zarządu; Andrzej Dziadek, Stanisław Krawczyk, Ryszard Senkowski, Stanisław Tomczak, Krzysztof Woźniak
Komisja Rewizyjna Klubu; Stefan Kaziród, Andrzej Witoński i Marian Waliszewski.
Organy doradcze Zarządu:
– rada zawodników: Stanisław Krawczyk, Zbigniew Leń, Tomasz Michalak
– rada grupy powszechnej: Andrzej Dziadek, Kazimierz Pawliczak, Jerzy Szabelski
– klubowe kolegium sędziowskie: Stanisław Majtas, Stanisław Tomczak, Jerzy Sawczyn.
Przedstawiciele Klubu wybrani zostali ponadto w skład:
– Zarząd Rejonowy LOK w Kaliszu; Tomasz Kwinta (Wiceprezes), Krzysztof Grzesiak (Sekretarz)
– Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego; Stanisław Majtas (czł. Zarządu), Henryk Kubik (czł. KR).
Za zaangażowanie w działalności KSS LOK BURSZTYN w latach 1995-2005 członkowie byli odznaczani i wyróżniani odznaczeniami państwowymi, MON, LOK i PZSS; ogółem 80 osób. W roku 2000 wprowadzono wyróżnienie klubowe; godność Człnka Honorowego, nadawane każdego roku jednej osobie i dotychczas wyróżnieni zostali: Andrzej Tomczak, Marian Dulski, Ryszard Sobczak, Józef Lewandowski i Stanisław Majtas. Należy w tym miejscu podkreślić pomoc i współpracę władz samorządowych Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, a także Zarządu Rejonowego LOK, Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, Zarządu Okręgowego PZŁ.
Na przestrzeni 50 lat działalności Klubu Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju BURSZTYN w Kaliszu ukształtowała się jego dominująca rola w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim pod kątem prowadzonego szkolenia, uzyskiwanych efektów sportowych czy inspiracji w rozwoju sportu strzeleckiego. Klub ma obecnie wszelkie podstawy dalszego rozwoju, a kierowany przez zgrany zespół działaczy entuzjastów pozwala na nowe, ambitniejsze jeszcze plany. 

4. Osiągnięcia sportowe

W działalności klubu istotne znaczenie miały osiągnięcia sportowe zawodniczek i zawodników, pozwalające na skonfrontowanie efektów pracy szkoleniowej z aktualnymi wynikami uzyskiwanymi w strzelectwie sportowym.
Najwyższymi osiągnięciami w okresie 50-lecia istnienia klubu poszczycić się mogą:
* Stanisław Marucha – zawodnik klasy MM (mistrzowska międzynarodowa), wychowanek klubu, później GWARDIA Zielona Góra, członek kadry narodowej, uczestnik olimpiad; Tokio – 1964 rok (16 m-ce – kbks- 60l. – 591 pkt.) i Montreal – 1976 rok (37 m-ce – kdw-60l. – 587 pkt.), 2-krotny medalista MS i 4-krotny ME, 18-krotny mistrz Polski.
* Lucyna Baziuk – zawodniczka klasy I, 7-krotna medalistka mistrzostw CRZZ, 3-krotna mistrzyni LPŻ woj. poznańskiego, mistrzyni miasta i powiatu kaliskiego.
* Robert Niziołek – zawodnik klasy I, 2-krotny srebrny medalista OOM w Zielonej Górze w 1998 roku (Kpn-40 i Ksp-3×20), członek kadry narodowej juniorów, absolwent AWF we Wrocławiu.
* Alicja Michalak – zawodniczka klasy M (mistrzowska), złota medalistka OOM w Poznaniu w 2001 roku (Kpn-40), członkini kadry narodowej juniorów.
* Ryszard Rogacki – zawodnik klasy I, członek kadry LOK w latach 1989 – 1990, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski LOK, zdobywca Pucharu Merkurego w Łodzi, 8-krotny triumfator Jesiennych Zawodów Strzeleckich Ziemi Kaliskiej.
* Stanisław Krawczyk – zawodnik klasy I, mistrz okręgu łódzkiego, 5-krotny triumfator Jesiennych Zawodów Strzeleckich Ziemi Kaliskiej, zwycięzca międzynarodowych zawodów organizacji paramilitarnych w Niemczech w 2004 roku.
* Stanisław Tomczak – zawodnik klasy II, wicemistrz Polski resortu MSW w 1988 roku, wielokrotny mistrz woj. kaliskiego w strzelaniach pistoletowych, zwycięzca międzywojewódzkich zawodów LOK w latach osiemdziesiątych (Pdw-60 i Psz-2×30).

5. Budowa strzelnicy w Kaliszu

 Od chwili powstania klubu najbardziej istotnym problemem był brak odpowiedniej bazy –  strzelnicy sportowej. W początkowym okresie podstawową rolę w tym względzie spełniała strzelnica wojskowa w Kościelnej Wsi k/Kalisza. Jednak jej znaczne oddalenie od miasta (7 km), problemy z przewozem broni utrudniały prowadzenie zajęć szkoleniowych, a wycofanie się miejscowej Jednostki Wojskowej z utrzymywania i konserwacji strzelnicy, spowodowało jej zniszczenie. W latach 1955 –  1963 czołowi zawodnicy trenowali na prowizorycznej (4 stanowiska) strzelnicy przy ul. Łaziennej, którą ze względów bezpieczeństwa zamknięto.
Klub podejmował szereg starań o budowę strzelnicy sportowej z prawdziwego zdarzenia, inicjując poprzez Zarząd Powiatowy LOK podejmowanie tego tematu, a z głównych inicjatyw wymienić należy:
* Strzelnica sportowa – Wał Jagielloński 9 – 1964 rok.
Powołano Społeczny Komitet Budowy Strzelnicy przyjmując lokalizację dawnej strzelnicy Bractwa Kurkowego w Kaliszu z wykorzystaniem dokumentacji typowej strzelnicy sportowej ZG LOK, obejmującej obiekt z pawilonem i zapleczem – a realizacja miała nastąpić w czynie społecznym ogniw LOK, instytucji i zakładów pracy. Mimo dużego zaangażowania, zaniechano tego tematu w 1966 roku.
* Strzelnica sportowo-myśliwska – Wolica k/Kalisza – 1973 rok.
Z okazji XXX-lecia PRL w ramach czynów społecznych przystąpiono do odbudowy zdewastowanej strzelnicy w lesie wolickim oraz budowy osi strzelań myśliwskich. Inicjatywa ta podjęta została przez Zarząd Powiatowy LOK oraz Powiatową Radę Łowiecką. Dzięki pomocy kaliskich zakładów pracy obiekt ogrodzono, wykonano oś 100 m przy dużym nakładzie pracy członków Klubu i młodzieży szkolnej. W latach osiemdziesiątych obiekt przejęty został przez Wojewódzką Radę Łowiecką i dalej był on okazjonalnie użyczany na organizację imprez, początkowo bezpłatnie, potem zaś za stosowną opłatą.
* Strzelnica sportowa – Park Przyjaźni – 1984 rok.
Z inicjatywy Zarządu KSS a zwłaszcza członków; Stanisława Tomczaka, Czesława Bębla i Henryka Kubika, opracowano projekt marzeństrzelnicy sportowej oraz wykonano makietę obiektu próbując zainteresować władze miasta tym tematem. Mimo wskazywania różnorodnych innych lokalizacji (ul. Częstochowska, Sportowa czy Osiedle Dobrzec, projekt ten nie znalazł zrozumienia.
* Strzelnica sportowa i pneumatyczna – II Liceum Ogólnokształcące – 1985 rok.
Sekcja Strzelecka Szkolnego Koła LOK przy II LO z inicjatywy Edwarda Błotnego zaadoptowała strych szkoły na strzelnicę umożliwiającą prowadzenie zajęć szkoleniowych.
* Strzelnica sportowa i pneumatyczna – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 1987 rok.
Szkolne Koło LOK dokonało adaptacji strychu szkoły na strzelnicę. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli; Zbigniew Cholajda i Andrzej Zalewski. Od 1994 roku strzelnica ta służy do prowadzenia działalności szkoleniowej KSS i jest nadal modernizowana.
* Strzelnica pneumatyczna – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – 1991 rok.
KSS w porozumieniu z dyrekcją szkoły wykonał w piwnicach nowoczesną 14-to stanowiskową strzelnicą pneumatyczną spełniającą wszystkie warunki prowadzenia treningów oraz zawodów. Zatrudnienie pracownika (Radosława Skurtysa) pozwala na prowadzenie zajęć szkoleniowych 3 razy w tygodniu. Inicjatorami i wykonawcami oprzyrządowania obiektu byli; Czesław Bębel, Stanisław i Piotr Tomczak, Radosław Skurtys, Stanisław Krawczyk oraz młodzież szkoły.
* Strzelnica sportowa Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych – Wał Jagielloński – 1995 rok.
W roku 1991 reaktywowano działalność Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, przyjmując jako jeden z głównych celów, odbudowę strzelnicy Bractwa. Po załatwieniu formalności prawnych w roku 1995 powstała Fundacja Odbudowy Strzelnicy, w skład której weszli również przedstawiciele KSS. Początkowo planowana jako otwarta strzelnica pawilonowa, jednak zastąpiła ją koncepcja krytej strzelnicy z pomieszczeniami siedziby bractwa. Została oddana do użytku w 1998r. posiada dwie osie 50/25 na 8 stanowisk umożliwiających strzelanie z broni małokalibrowej i centralnego zapłonu.
* Strzelnica pneumatyczna – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 2002 rok.
W pomieszczeniach byłej kotłowni oraz składu na opał dokonano adaptacji na strzelnicę pneumatyczną 12-stanowiskową z pomieszczeniami siedziby Klubu, rusznikarni i magazynu broni. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Zbigniew Cholajda i Krzysztof Grzesiak według projektu Grzegorza Namysła o wartości kosztorysowej 200000 zł.
 
6. Władze Klubu w latach 1955 – 2009

Okres działania Klubu Sportów Ogólnowojskowych LPŻ/LOK nie znalazł niestety należytego udokumentowania, zwłaszcza w zakresie składów osobowych jego władz. Udało się jedynie ustalić nazwiska osób kierujących jego działalnością. Od roku 1967 natomiast, składy władz ustalono na podstawie zachowanych protokołów sprawozdawczo-wyborczych.


Przejdź do strony: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]